Sigla PRO ECO-TUR

Instruirea pescarilor comerciali, șansa zilei de mâine

LOCALIZAREA PROIECTULUI

 

Proiectul se va implementa în toata zona pescărească Prut – Dunăre Galați, reprezentată de cele 11 UAT-uri: Cavadinești, Suceveni, Oancea, Vladești, Măstăcani, Foltești, Frumușița, Tulucești, Galați, Șendreni și Braniștea.

GENERALITAȚI

 

    Relevanța și importanța resursei umane și competitivitatea teritorială este recunoscută de către actorii interesați și factorii de decizie din sectorul pescăresc. Inclusiv în cadrul documentelor strategice de pregatire a POPAM 2014-2020 a fost recunoscută lipsa personalului cu o pregatire adecvată în sectorul de acvacultură și pescuit.
 
    Astfel spus, pescarii nu sunt familiarizați cu noile reglementări legislative, cu noile reglementări europene în domeniu, cu oportunităţile de finanţare privind diversificarea activităților, cu posibilităţile de dezvoltare a spiritului antreprenorial, de îmbunătățire a calității produselor etc..
 
    Pe de altă parte foarte mulți pescari autorizați activează în cadrul sectorului datorită tradiției existente în familie, transmițându-se din tată-n fiu, mai ales în această zonă pescărească, știindu-se că această activitate nu aduce venituri care să asigure un trai cât de cât decent, mai ales că nu este o activitate ce poate fi practicată pe toată perioada anului existând pe de-o parte perioadele de prohibiţie iar pe de altă parte perioada de iarnă. Desfășurarea altor activități în aceste perioade „moarte” în pescărie de către pescarii autorizați sau de către membri familiilor acestora ar permite atât suplimentarea veniturilor acestora cât și crearea de locuri de muncă și dezvoltarea zonei.
 
    Dezvoltarea profesională a resurselor umane locale din comunitățile pescăreşti şi conservarea identității zonei pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi a rămas una dintre principalele coordonate ale Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescărești. Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice contribuie la atingerea obiectivelor măsurii „Sprijinirea competitivității și promovarea mediului economic local prin susținerea produselor și serviciilor locale ale zonei pescărești cu valoare adăugată ridicată precum și creșterea gradului de ocupare în rândul comunității locale” atât prin stimularea inițiativei antreprenoriale cât şi prin creșterea competitivității prin menținerea şi comercializarea peștelui în condiții cât mai optime. Pentru asigurarea continuității și durabilității specificului pescăresc cu care se identifică zona pescărească Prut-Dunăre Galaţi este necesară punerea în valoare a avantajelor locale și de valorificare a resurselor existente, factorul uman fiind cel care influențează în mod direct materializarea acestui obiectiv. În vederea acestui lucru, capitalul uman trebuie să înteleagă şi să accepte importanța dezvoltării durabile pentru resursele piscicole locale, pentru activitățile legate de pescuit, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi pentru menținerea identității zonei și a dezvoltării acesteia.
 
    Seminariile de informare și consiliere asigurate prin implementarea proiectului vor contribui la creșterea nivelului de informare și conștientizare privind potențialul de dezvoltare al zonei pescăreşti și al diversificării acesteia precum și modul în care este percepută particularitatea Zonei pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi.
 
    Prin scopul și acțiunile sale, prezentul proiect respectă obiectivele și liniile directoare ale documentelor europene și naționale în domeniu. Proiectul este în concordanță cu Tratatul CE: Titlul VIII “Ocuparea forţei de muncă”, promovând un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă şi de protectie socială.
 
    Obiectivele proiectului coincid, în egală măsură şi cu priorităţile şi obiectivele Strategiei Europa 2020, respectiv cu creșterea nivelului competențelor şi consolidarea educației de-a lungul vieții.
    Prin activitățile sale, proiectul se aliniază cu obiectivele politicii comune pentru pescuit prin asigurarea continuității activităților de pescuit şi îmbunatățirea calităţii vieţii în zonele dependente de pescuit.
 
    Așadar, proiectul, prin activitățile sale, este pe deplin relevant pentru POPAM – PU 4, deoarece contribuie la dezvoltarea socială şi profesională a membrilor comunităților pescărești, dar și la conservarea și gestionarea durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic și de mediu.
 
    La nivel european s-a constatat că una dintre componentele – cheie ale construcției UE și ale strategiilor naționale de dezvoltare ale statelor membre se referă la formarea și instruirea profesională continuă. Proiectul de faţă este necesar pentru contribuția pe care o va aduce zonei pescăreşti Prut–Dunăre Galaţi, prin importanța pe care o acordă instruirii profesionale continue, prin organizarea seminariilor de informare și consiliere care să asigure creșterea competențelor profesionale ale pescarilor comerciali și/sau a membrilor familiilor acestora.
 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectivul general al proiectului

    Conform normelor și standardelor europene, pentru a ajunge la o societate bazată pe cunoaștere trebuie să ne orientăm spre a investi în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja dobândirea de noi competențe, fiind investiția cea mai profitabilă pe termen lung.
 
    Zona pescărească Prut – Dunăre Galați a reprezentat de-a lungul timpului, reprezentând în continuare un punct important de tradiție pe harta sectorului pescăresc din România. Plecând de la acest argument este foarte important ca această zonă să rămână de tradiție în cadrul piscicol prin valorificarea resurselor de care dispune și prin care să se asigure o dezvoltare sustenabilă a zonei, un rol important fiind jucat de factorul uman implicat. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea abilităților profesionale a 60 de persoane din rândul pescarilor independenți și/sau soții/soțiile sau partenerii de viață ai acestora din cadrul zonei pescărești.
 
    Scopul proiectului este reprezentat de creșterea competitivității și sprijinirea dezvoltării durabile a zonei pescărești prin facilitarea dezvoltării profesionale a pescarilor independenți și/sau soții/soțiile sau partenerii de viață ai acestora, care să le permită diversificarea activității desfășurate și astfel completarea veniturilor realizate și/sau realizarea de venituri în perioadele de inactivitate din pescuit.     Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor măsurii „Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare adaugată; învățare continuă; inovare” și a măsurii “sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură” prin stimularea inițiativei antreprenoriale. Acesta va contribui la dezvoltarea antreprenoriatului regional ducând la diversificarea activității pescarilor independenți și/sau soții/soțiile sau partenerii de viață ai acestora, crearea de noi locuri de muncă și în final la creșterea calității vieții acestora.
 
Obiectivele specifice ale proiectului
 
1. Încurajarea și creșterea gradului de acces a pescarilor independenți și/sau soții/soțiile sau partenerii de viață ai acestora la activități de informare și consiliere în domeniul gastronomiei (planificarea bucătăriei, organizarea, prepararea, gătirea și servirea mâncării în regim turistic în gospodăriile private, catering local/zonal, etc.) și a altor activități și servicii turistice de entertainment/divertisment.
 
2. Diversificarea și dezvoltarea competențelor a 60 de persoane din rândul pescarilor independenți și/sau soții/soțiile sau partenerii de viață ai acestora în domeniul antreprenoriatului în industria gastronomiei/HoReCa cât și privind asimilarea altor modele de sevicii turistice și entertainment/divertisment.

REZULTATE PREVIZIONATE

 

1. Implementarea cu succes a activităților proiectului;
2. Creșterea gradului de conștientizare și de acces al publicului la activitățile proiectului prin transmiterea unui comunicat de presă privind lansarea proiectului și realizarea unei conferințe de presă inițiale.
3. Creșterea gradului de conștientizare și de acces al grupului țintă la activitățile proiectului prin realizare următoarelor materiale de informare și promovare care vor fi diseminate în cadrul comunităților:
– 210 mape prezentare personalizate proiect
– 210 tricouri personalizate proiect
– 210 șepci personalizate proiect
– 210 pixuri personalizate
– 210 insigne personalizate
– 210 memorie USB personalizate
– 60 seturi ”pachete gastronomice” personalizate
– 500 broșuri A5
– 500 pliante A4
– 110 postere A3
– 2 roll-UP-uri
– 1 banner stradal
– 1 banner informativ-proiect
4. 100 de pescari independenți și/sau soții/soțiile sau partenerii de viață ai acestora informați;
5. O bază de date cu 60 de participanți;

VALOAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 133.420,00 lei, după cum urmează:

  • Valoarea totală eligibilă:                                                                 – 133.420,00 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM:                           –   90.058,50 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:           –   30.019,50 lei
  • Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:                           –   13.342,00 lei
  •  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, cu începere de la data de 2 noiembrie 2022 – data semnării contractului de finanțare – și până la data de 31 Decembrie 2023 – data când toate activitățile care trebuiesc a fi efectuate în cadrul proiectului trebuie să fie finalizate.

În această perioadă vor fi organizate două conferințe de presă, una la începutul implementării proiectului și una la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.